Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Další informace » Adresář kontaktů

Adresář kontaktů

Zobrazit:

A-Z: Kontakty na samosprávu | Samospráva | Praha

Veškeré kontakty na samosprávu a příslušné úřady naleznete na Portálu veřejné správy ČR na adrese http://portal.gov.cz

A-Z: Kontakty na státní správu | Státní správa | Praha

Veškeré kontakty na státní správu naleznete na Portálu veřejné správy ČR na http://portal.gov.cz nebo na portálu www.statnisprava.cz

Amnesty International | Mezinárodní organizace | Praha

Amnesty International je mezinárodní organizace, která celosvětově usiluje o zlepšení sitace v oblasti dodržování a ochrany lidských práv prostřednictvím systematického monitorování situace a rozsáhlých kampaní.

Archa – humanitární sdružení | Nestátní neziskové organizace | Zahraničí

Archa – humanitární sdružení je občanské sdružení, jehož členové jsou lidé s bohatou humanitární a novinářskou zkušeností z „horkých“ oblastí. Bylo založeno v listopadu 2001 s hlavním cílem věnovat se humanitární a rozvojové pomoci a aktivitám s ní souvisejícím. Projekty Archy jsou zaměřeny na dva základní okruhy. Prvním okruhem jsou rozvojové a humanitární programy v regionech s vysokou mírou chudoby a sociální potřebnosti a přímá humanitární pomoc v oblastech s akutní potřebou takové pomoci. V součastnosti působí naše organizace na severu Arménie. V problémech Arménie se odráží její historie, kdy byla po dlouhá desetiletí součástí Sovětského svazu. Druhou, související oblastí práce, je působení směrem k české společnosti a to především formou kulturních a vzdělávacích akcí, které přibližují historická a kulturní specifika, současnou situaci „neklidných“ regionů a obecně přispívají ke zvyšování povědomí o širší problematice humanitární pomoci (fotografické výstavy, besedy, filmová pásma, koncerty).

Artek - spolek rusky mluvících studentů a jejich příznivců | Organizace komunit imigrantů | Praha

Pořádání kulturních a společenských akcí (diskotéky, koncerty) nejen pro rusky mluvící studenty. Spolek rovněž poskytuje informace o možnostech studia v ČR.

Asociace konferenčních tlumočníků v České republice | Tlumočníci | Praha

Asociace konferenčních tlumočníků v České republice sdružuje desítky tlumočníků poskytující tlumočení do různých jazyků. Na webových stránkách je k nalezení seznam i s kontakty na jednotlivé tlumočníky sdružené v asociaci.ASKOT má svůj volený orgán - výbor, na který se můžete obrátit se žádostí o podrobnější informace, s přáním, podnětem či stížností.

Asociace krajů | Samospráva | Praha

Zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

Asociace občanských poraden | Nestátní neziskové organizace | Praha

Asociace občanských poraden je nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), která byla založena v roce 1997. Je servisní a zastřešující organizací pro jednotlivé občanské poradny. K 30. 4. 2007 v ní je sdruženo 38 poraden, které působily v 55 městech,jako např. na Praze 1,3,9,12 a na Praze-Jižním Městě,dále v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Mostě, Opavě, Ostravě, Plzni, Šumperku, Zlíně a dalších, a ve všech krajích České republiky

Asociace uprchlíků v České republice | Nestátní neziskové organizace | Praha

AUČR se snaží podporovat integraci uprchlíků do české společnosti. Za tímto účelem zejména aktivně zapojuje uprchlíky do procesu ovlivňování aktivit směřujících k integraci, podporuje vzdělávání a šíření informací v oblasti integrace uprchlíků, vyměňuje si zkušenosti s ostatními uprchlíky nebo organizacemi pracujícími v této oblasti, zapojuje uprchlíky do tvorby a připomínkování právních norem týkajících se integrace uprchlíků a v neposlední řadě je cílem asociace vytvořit platformu reprezentující všechny skupiny uprchlíků ze všech zemí původu.

Azer-Čech - Sdružení Azerbájdžánců v ČR | Organizace komunit imigrantů | Praha

Sdružení AZER-ČECH byla založena 28. května roku 2003 v Praze, iniciativou 33 krajanu, žijících v České republice. Jejím cílem je přispět k sbližování kultury a tradici mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou, reprezentace Ázerbájdžánské historie, kultury a tradice pro širokou veřejnost s cílem vzájemného poznávání a porozumění, pomoc při integraci ázerbájdžánských občanů a ostatních cizinců do majoritní společnosti. Sdružení přitom využívá osvědčených i nových forem, zejména: pořádání přednášek, výstav, filmových a divadelních představení, koncertů, sympozií a konferencí, kulturních a společenských večírků, jazykových a dalších kursů, soutěží, přehlídek, festivalů apod. Představenstvo: Dr. Elšan S. Nazarov - Předseda sdružení

Berkat | Nestátní neziskové organizace | Praha

Berkat znamená štěstí. V čečenském a ingušském jazyce znamená slovo BERKAT "štěstí" nebo "milosrdenství", v jazyce právním je to název občanského sdružení, zaměřeného především na pomoc a na podporu svépomoci v místech zničených válkou a humanitárními katastrofami.

Bulharská kulturně osvětová organizace Sv. Cyrila a Metoděje | Organizace komunit imigrantů | Praha

Organizace vydává časopis Rodná řeč v bulharštině, dále se věnuje aktivitám v oblasti kultury a vzdělávání.

Cechia segodna | Organizace komunit imigrantů | Praha

Ruské noviny.

Centrum pro otázky migrace (dnes Sdružení pro integraci a migraci) | Nestátní neziskové organizace | Praha

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) představuje nový název Poradny pro uprchlíky po jejím sloučení s Centrem pro otázky migrace. Důvodem pro změnu názvu bylo zdůraznění rozšíření cílů a aktivit organizace do budoucna. Základem činnosti Sdružení zůstává i nadále právní a sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Nedílnou součástí aktivit je i působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. Pracovníci SIMI vystupují v médiích, účastní se diskusí, seminářů a konferencí zaměřených na danou problematiku, zároveň přednášejí na základních, středních a vysokých školách po celé České republice.

Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech( FSS MU v Brně) | Vysoké školy | Jihomoravský kraj

Výzkum utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech zjišťuje empirickou a kvalitativní metodologií vliv společenských podmínek na sociální, psychický a tělesný vývoj dětí a mládeže, na rodinu a na soužití různých etnik a minorit. Zkoumání faktorů nedorozumění a napětí mezi minoritami a majoritní společností a podmínek tolerance, vzájemného respektu a porozumění má za cíl přispět k optimalizaci rozvoje osobnosti a soužití obyvatel různých etnik a minorit v ČR.

Česká advokátní komora | Samospráva | Praha

Poskytuje seznamy advokátů, důležité informace z komory (semináře,...) a užitečné adresy pro advokáty a koncipienty, oficiální tiskoviny: Bulletin advokacie a Věstník advokacie, související právní normy, obsahující též ceny advokátních služeb.

Česká lékařská komora | Samospráva | Praha

Profesní organizace sdružující lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.

Česká správa sociálního zabezpečení | Státní správa | Praha

Česká správa sociálního zabezpečení je orgánem státní správy řízeným Ministerstvem práce a sociálních věcí, který vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby.

Česká stomatologická komora | Samospráva | Praha

Profesní organizace sdružující stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.

Česko-korejská křesťanská společnost (Kostel U Jákobova žebříku) | Organizace komunit imigrantů | Praha

ČKKS vydáváva časopis Nanumto + (slovy: Nanumto plus), který přináší překlady literatury z korejštiny do češtiny a z češtiny do korejštiny. Společnost veřejně promítá korejské filmy opatřené překladem do češtiny, pořádá divadelní představení, hudební koncerty a přednášky přibližující korejskou kulturu atd. Zabývá se i křesťanskou tématikou.

Česko-korejská společnost | Organizace komunit imigrantů | Praha

Cílem společnosti je především rozvíjet styky ČR a Koreje ve všech oblastech života na rovině formální i neformální, napomáhat k nestrannému informování o Koreji v naší zemi a využívat kontaktů mezi občany ČR a Koreje k prohloubení těchto informací a vzájemných styků.

Česko-lotyšský klub | Nestátní neziskové organizace | Praha

Cílem ČLK je napomáhat všestrannému rozvoji styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou v oblasti kultury, vzdělání, turistiky a ekonomiky, propagovat historii i současnost lotyšského národa, jeho kulturu a jazyk.

Česko-vietnamská společnost | Organizace komunit imigrantů | Praha

Společnost seznamuje širší veřejnost s kulturou, historií a ekonomickou situací ve Vietnamu formou různých akcí: výstavy fotografií, besedy a semináře. Předsedou společnosti je Marcel Winter.

Českomoravská konfederace odborových svazů | Samospráva | Praha

Zatřešující organizace odborových svazů v České republice koordinuje prosazování požadavků odborů ve vztahu ke státu. Konfederace hájí práva a zájmy odborových svazů konfederace na celostátní i regionální úrovni.

Český červený kříž | Nestátní neziskové organizace | Praha

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice